3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması İlanı (Karasınır Mahallesi)

19 Ekim 2021 06:20 983 kez Okundu İndir

İlçemiz, Karasınır Mahallesi, Yaka Mevkii, 42 Paftaya isabet eden 5184, 5185, 5186 ve 5199 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana 15.03.2021 tarih ve 16 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla G56 No'lu düzenleme sahası olarak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek-1 Maddesi gereğince İmar Uygulaması kararı alınmıştır.

G56 No'lu düzenleme sahasına ait parselasyon planı, tahsis cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Encümenimizce incelenerek uygun bulunmuş olup Encümenimizin 21.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararı alınmış ve Konya Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 14.09.2021 tarih ve 2021/572 sayılı kararı ile onanmıştır.

G56 No'lu düzenleme sahasının Parselasyon Planı, Özet Dağılım Cetvelleri ile diğer belgeler Belediyemiz İmar Müdürlüğünde 19/10/2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.
Duyuru Dosyaları