İlçemiz Karasınır Mahallesi G61 Nolu Uygulama Sahası Askı ve İlanı

20 Şubat 2024 06:26 106 kez Okundu İndir

Belediyemiz sınırları dahilinde İlçemiz, Karasınır Mahallesi,  N29A20D3B ve N29A20C4A Paftalarına isabet eden alana 06.11.2023 tarih ve 103 sayılı Belediyemiz Encümen Kararıyla G61 No'lu düzenleme sahası olarak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince İmar Uygulaması kararı alınmıştır. G61 No'lu düzenleme sahasına ait parselasyon planı, tahsis cetvelleri ve dağıtım cetvelleri Encümenimizce incelenerek uygun bulunmuş olup Encümenimizin 08.01.2024 tarih ve 01 sayılı kararı alınmış ve Konya Büyükşehir Belediye Encümenine havale edilmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 23.01.2024 tarih ve 2024/157 sayılı kararı ile onanmıştır.

Duyuru Dosyaları