Araç Satış İhalesi

  • 2886 Sayılı Kanun
  • 5211 kez Okundu
  • Başlama Saati: 14:00
  • Yeri: Güneysınır Belediyesi
  • İndir


GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1-İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan, ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinalarının satış işidir.

Satışı yapılacak olan araç ve iş makinelerinin;

S.N.

MARKASI

PLAKASI

CİNSİ

MODEL

ŞASE/MOTOR NO

MEVCUT

DURUMU

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ

TEMİNATI

(% 3)

1

KARTAL SLX

42 N 0107

OTOMOBİL

2000

NM4131B0001290997- 131F30166678564

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR

14.000-TL

420-TL.

2

KARTAL

SLX

42 BT 193

OTOMOBİL

2000

NM4131B0001278535-131F30166656969

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

14.000-TL

 

420-TL.

 

3

FORD TRANSİT

42 TG303

KAMYONET

1998

SFAAXXDJVAVK69241/VK69241

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

17.000-TL

510-TL.

4

IVECO M25

42 TJ 176

OTOBÜS

1993

2500634/FİATT804005230638237

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

8.000-TL

240-TL.

5

HİDRIMEK 101 B

-

İŞ MAKİNASI

2000

AB 5045809688736/460801412422

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

34.000-TL.

1.020-TL.

6

J.S.B.

-

İŞ MAKİNASI

1989

3CX-41342460/P/S-04627/511467.S

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

16.000- TL.

480-TL.

7

HİDROMEK 80 HDMK

-

YÜKLEYİCİ VE KAZICI

1993

AB504580618099-461048200325

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR.

16.000-TL.

480-TL.

 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinaları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilirler.

4-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Geçici Temiat bedeli, Ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinalarının araç başına muhammen bedelinin %3 dür. Birden fazla araç için teklif verilmesi durumunda her araç için ayrı teminat yatırılması zorunludur. Teminat bedelleri belirtilen süre içerisinde  yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

5-İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu araç satış  ihalesi 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Saat 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır adresindeki Güneysınır Belediyesi Toplantı Salonundaİhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Güneysınır Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne en geç 15 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)İstekli Gerçek Kişi İse; Türkiye de Kanuni İkametgâhı olması, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, Vekâleten iştirak ediyor ise yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli vekaletname ve İmza Sirküsü,Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B)İstekli Tüzel Kişilik İse; Mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıva irtibat için telefon varsa fax numarası ile elektronik posta adresi, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

8-DİĞER HUSUSLAR:

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte tamamen serbesttir.

 


İhale Görselleri Görselleri