İşyeri Kira İhalesi (Karasınır Mahalesi)

  • 2886 Sayılı Kanun
  • 151 kez Okundu
  • Başlama Saati: 14:00
  • Yeri: Güneysınır Belediyesi
  • İndir


İLAN

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda (Sıra No, Mahalle. Pafta, Ada, Parsel, Alanı, Niteliği, Adresi, Muhammen Bedeli ve %3 Geçici Teminatı) belirtilen işyerlerinin 3 (üç) yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilmesi işidir.

Kiraya Verilecek İşyerlerinin;

S.N

Mahalle

Pafta/Ada/Parsel/Mevkii

Niteliği

Adresi

Muhammen Aylık Kira Bedeli(TL.)

Geçici Teminat (% 3)

Kira Süresi

İhale Usulü

1

Karasınır

Pafta:  

Ada   :  

Parsel:   9216

Mevki:Köyiçi

İŞYERİ

Karasınır  Mahallesi

Karasınır Caddesi

 No: 117 Güneysınır/KONYA

100,00 TL

36,00- TL

3 Yıl

Açık

2

Karasınır

Pafta :

Ada   :

Parsel :  9229

Mevki : Köyiçi

İŞYERİ

Karasınır Mahallesi Karasınır Caddesi No:93/A

Güneysınır/KONYA

100,00-TL.

36,00-TL.

3 Yıl

Açık


2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu işyeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

3-KİRA SÜRESİ:

Sözleşmenin onaylandığı ve KİRACI’ya yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) yıldır. Bu sürenin sonunda sözleşme sona erer.

4-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görebilirler.

5-GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Kiraya verilecek dükkanların %3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler bu şartnamede belirtilen süre içerisinde kiraya verilecek dükkana ait geçici teminatı belirtecek şekilde teminatlarını yatırıp, geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Geçici teminat yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır.

6-İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu İşyerlerinin kira ihalesi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Saat 14:00’de Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi No:98 Güneysınır adresindeki Güneysınır Belediyesi Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Güneysınır Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne en geç 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)İstekli Gerçek Kişi İse; Türkiye de Kanuni İkametgâhı olması, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, Vekâleten iştirak ediyor ise yetkili olduğuna dair Noter Tasdikli vekaletname ve İmza Sirküsü, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B)İstekli Tüzel Kişilik İse; Mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıva irtibat için telefon varsa fax numarası ile elektronik posta adresi, Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

8-DİĞER HUSUSLAR:

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte tamamen serbesttir.

İLAN OLUNURİhale Görselleri Görselleri