06.10.2020 tarih ve 2020/3 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 149 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

RAPORU

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 06/10/2020

Rapor No       : 2020/3

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan, Belediye Encümenince incelenen, Belediye Meclisince 05/10/2020 tarihli Ekim Ayı olağan toplantısı 1. birleşimde komisyonumuza havale edilen Belediyemizin 2021 - 2022 - 2023 Mali yılı Hazırlık Bütçesi incelendi.

A-GİDER BÜTÇESİ          :                                                                                            

Giderin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali (TL)                                       (A Cetveli)

Kod

AÇIKLAMA

2021 YILI

2022 YILI

2023 YILI

01

Personel Giderleri

4.420.000

4.641.000

4.873.050

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

642.000

674.100

707.805

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.060.000

8.463.000

8.886.150

04

Faiz Giderleri

150.000

157.500

165.375

05

Cari Transferler

630.000

661.500

694.575

06

Sermaye Giderleri

3.170.000

3.328.500

3.494.925

07

Sermaye Transferleri

50.000

52.500

55.125

08

Borç Verme

-

-

-

09

Yedek Ödenekler

1.100.000

1.155.000

1.212.750

 

GENEL TOPLAM

18.222.000

19.133.100

20.089.755

 

B-GELİR BÜTÇESİ           :                                                                                            

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali (TL)                                   (B Cetveli)

Kod

AÇIKLAMA

2021 YILI

2022 YILI

2023 YILI

1

Vergi Gelirleri

852.000

894.600

939.330

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.702.000

5.987.100

6.286.455

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

3.400.000

3.570.000

3.748.500

5

Diğer Gelirler

7.968.000

8.366.400

8.784.720

6

Sermaye Gelirleri

300.000

315.000

330.750

9

Red ve İadeler

-

-

-

 

GENEL TOPLAM

18.222.000

19.133.100

20.089.755


GİDER BÜTÇESİ :

2021 yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamasının 1 nci düzeyi

01 Genel Kamu Hizmetleri                          4.062.000.-TL

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri   2.734.000.-TL

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler                  5.110.000.-TL

06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri       6.306.000.-TL

10 Sosyal Güv. ve Sos. Yrd. Hizmetleri            10.000.-TL


2021 yılı Bütçe Kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5 - 34. Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 11 maddeden ibaret olduğu tespit edilmiştir.

Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için  (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (18.222.000) Türk Lirası ödenek verilmiştir.

Belediye Bütçesinin Geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (18.222.000) Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

Bütçe kararnamesine eklenen cetveller ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin %30’ unu aşmamıştır.

Bütçe gelirlerinin % 5’ inden az % 10’undan fazla olmamak üzere 1.100.000TL yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun hareket edilmiştir.

2021yılı için borçlanma öngörülmemiştir.

Belediyemizin2021-2022-2023 yılı hazırlık Bütçe Taslağı Encümenin 28.09.2020  tarih ve 64sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26 ve 32’inci maddesi gereğince Belediyemize ait 2021 yılı Bütçesi Toplam: 18.222.000, 2022 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 19.133.100 TL, 2023 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 20.089.755 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.Sadrettin ESER       Hüseyin ÇİMEN     Selahattin ÖZÇELİK    Zekeriya BAYRAK

Kom. Başkanı        Kom. Başkan. V.    Komisyon Üye             Komisyon   Üye 

 

Görseller