09.01.2020 Tarih ve 1 Rapor Nolu İmar Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 155 kez Okundu


TOPLANTI TARİHLERİ    

:

09/01/2020

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

Mustafa GEBEŞ,Abdülkadir SUSAM,  İlyas GÜREL, Recep ÇETİN, Seyit KAPICI

TOPLANTI YERİ

:

Güneysınır Belediyesi

KOMİSYONA HAVALE TARİHİ

:

06.01.2020

RAPOR KONUSUNUN ÖZETİ

:

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda; Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallerimizde N29A25A2B, N29A25B1A, N29A20C4D, N29A20C4C, N29A25A2D, N29A25A2C, N29A25B1D,N29A25A3B, N29A25B4A ve N29A25B4D imar paftalarında revizyon yapılması

 

TALEP           : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30/12/2019 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 30.12.2019 tarih ve E.1453 sayılı yazısında;"1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına uygun olarak ilçemiz Karasınır, Mevlana, Güneybağ Mahallelerine isabet eden N29A25A2B, N29A25B1A, N29A20C4D, N29A20C4C,N29A25A2D, N29A25A2C, N29A25B1D, N29A25A3B, N29A25B4A ve N29A25B4D 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Revizyon yapılması gerekmektedir. Uygulama İmar Plan Revizyon konusunun Meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim. "Şeklindeki talebi değerlendirilmek üzere 06/01/2020 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.       

 

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Güneysınır İlçesi, Mevlana, Karasınır ve Güneybağ Mahallelerini birleştiren 1/1000 ölçekli N29-A-25-A-3-A, N29-A-25-A-3-D,N29-A-25-B-1-A, N29-A-25-A-2-B, N29-A-20-C-4-D, N29-A-25-A-2-C, N29-A-25-A-2-D,N29-A-25-B-4-A, N29-A-25-A-3-B, N29-A-25-B-4-D, N29-A-25-A-3-C, N29-A-25-A-4-C,N29-A-25-D-2-B VE N29-A-25-B-1-D uygulama imar planı paftalarına isabet eden alanda; Belediyemize ait bazı yatırımların yapılabilmesi, alanda Toplu Konut Alanının oluşturulması, 18. Madde uygulamasına atlık teşkil edecek imar planının daha uygulanabilir hale getirilebilmesi, 2003 yılında planı hazırlanan bu bölgenin mevcut ilçe merkezine entegrasyonunun yapılması, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal donatı alanlarının daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları değişiklikleri komisyonumuzca oy birliği ileuygun görülmüştür.

İş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. Meclise arz olunur.