04.10.2021 tarih ve 2021/3 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 41 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

RAPORU

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 Rapor Tarihi  : 04/10/2021

Rapor No       : 2021/3

  

TALEP           : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28/09/2021 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 28.09.2021 tarih ve 792 sayılı yazısında; "Belediye Başkanlığımızın 2022 mali yılı ile takip eden 2 yıla ait bütçe tasarısı ve ayrıntılı cetveller ekte sunulmuştur.  2022 mali yılı bütçe tasarısının belediye meclisinde görüşülmek üzere meclis gündemine alınmasını olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki talebi komisyonumuzca değerlendirilmek üzere 04/10/2021 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.

           

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ       : Belediyemizin 2022 - 2023 - 2024 Mali yılı Hazırlık Bütçesi komisyonumuzca incelendi.

 A-GİDER BÜTÇESİ          :                                                                                            

Giderin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali (TL)                                       (A Cetveli)

Kod

AÇIKLAMA

2022 YILI

2023 YILI

2024 YILI

01

Personel Giderleri

4.308.000

4.523.400

4.749.570

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

702.000

737.100

773.955

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

8.746.000

9.183.300

9.642.465

04

Faiz Giderleri

200.000

210.000

220.500

05

Cari Transferler

630.000

661.500

694.575

06

Sermaye Giderleri

3.876.000

4.069.800

4.273.290

07

Sermaye Transferleri

60.000

63.000

66.150

08

Borç Verme

-

-

-

09

Yedek Ödenekler

1.200.000

1.260.000

1.323.000

 

GENEL TOPLAM

19.722.000

20.708.100

21.743.505

 

B-GELİR BÜTÇESİ           :                                                                                            

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İcmali (TL)                                   (B Cetveli)

Kod

AÇIKLAMA

2022 YILI

2023 YILI

2024 YILI

1

Vergi Gelirleri

1.106.000

1.161.300

1.219.365

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.748.000

6.035.400

6.337.170

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gel.

3.900.000

4.095.000

4.299.750

5

Diğer Gelirler

8.668.000

9.101.400

9.556.470

6

Sermaye Gelirleri

300.000

315.000

330.750

9

Red ve İadeler

-

-

-

 

GENEL TOPLAM

19.722.000

20.708.100

21.743.505

            GİDER BÜTÇESİ :

            2022 yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamasının 1 nci düzeyi

             01 Genel Kamu Hizmetleri                          4.472.000.-TL

            03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri   2.716.000.-TL

            04 Ekonomik İşler ve Hizmetler                  5.184.000.-TL

            06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri       7.340.000.-TL

            10 Sosyal Güv. ve Sos. Yrd. Hizmetleri            10.000.-TL

             2022 yılı Bütçe Kararnamesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 5 - 34. Maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve 11 maddeden ibaret olduğu tespit edilmiştir.

             Belediye Bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için  (A)işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (19.722.000) Türk Lirası ödenek verilmiştir.

             Belediye Bütçesinin Geliri, bağlı (B)işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (19.722.000) Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir.

             Bütçe kararnamesine eklenen cetveller ilgili kanunlar ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

             Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin %30’unu aşmamıştır.

             Bütçe gelirlerinin % 5’ inden az % 10’undan fazla olmamak üzere 1.200.000 TL yedek ödenek ayrılarak yönetmeliğe uygun hareket edilmiştir.

             2022 yılı için borçlanma öngörülmemiştir.

             Belediyemizin2022-2023-2024 yılı hazırlık Bütçe Taslağı Encümenin 27.09.2021  tarih ve 88sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 61 ve 62. ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 26 ve 32’inci maddesi gereğince Belediyemize ait 2022 yılı Bütçesi Toplam: 19.722.000, 2023 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 20.708.100 TL, 2024 yılı Tahmini Bütçesi Toplam: 21.743.505 TL olarak komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Meclise arz olunur.

 

MECLİS PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 

 

 

Sadrettin ESER

Hüseyin ÇİMEN 

Selahattin ÖZÇELİK

Zekeriya BAYRAK

Komisyon Başkanı

Kom. Başkan Vekili

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Görseller