03.10.2022 tarih ve 2022/5 Sayılı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 13 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

RAPORU


MECLİS BAŞKANLIĞINA

Rapor Tarihi : 03/10 /2022

Rapor No : 2022/5

TEKLİF : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/09/2022 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 27.09.2022 tarih ve 1918 sayılı yazısında; 

"Belediye Başkanlığımızın 2023 Mali yılı ile takip eden iki yıla ait Bütçe Tasarısı ve ayrıntılı cetveller  hazırlanarak ekte sunulmuştur. 2023 Mali yılı Bütçe tasarısının, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Meclis gündemine alınmasını olurlarınıza arz ederim." Şeklindeki talebi komisyonumuza havale edilmiştir.

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Güneysınır  Belediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen teklifi incelendi.

2023 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1: Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam 55.433.000-TL ödenek verilmiştir. 

Madde 2: Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  cetvelinde gösterildiği gibi toplam 55.433.000-TL olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3: 2023 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. 

Madde 4: Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. 

Madde 5:  (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Madde 6: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7: Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda peşin tahsil edilir.

Madde 8:Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1-Ödenek Cetveli A (Örnek 14)

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B Cetveli Örnek 15)

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek 16)

4-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C ) Cetveli (Örnek 17)

5-Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek 18)

6-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen 2 yıl Bütçe tahmini cetveli (Örnek 8)

7-Çok yıllı Gelir Bütçesi (Örnek 19)

8-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması (Örnek 20)

9-Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler (G Cetveli) (Örnek 21) 

10-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) Cetveli (Örnek 22)

11-İhdas olunan memur kadrolarını gösterir (K-1) cetveli (Örnek 23)

12- İhdas olunan işçi kadrolarını gösterir (K-2) cetveli (Örnek 24)

13–237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtlar (T-1) Cetveli (Örnek 25)

14-Mevcut Taşıtlar Listesi (T-2) cetveli (Örnek 26)

15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek 27)

16-Finansman Programı (Örnek 28)

Madde 9: Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 10-Bu kararname hükümleri 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girer.Madde 11-Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.

GÜNEYSINIR BELEDİYESİNİN

A)2023 YILI GELİR BÜTÇESİ :

01Vergi Gelirleri                                                :2.066.000,00 TL

03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        :15.785.000,00 TL

04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:9.200.000,00 TL

05Diğer Gelirler                                                :28.032.000,00 TL

06Sermaye Gelirleri                                        :350. 000,00 TL

GENEL TOPLAM                                                :55.433.000,00 TL

Olmak üzere, Güneysınır Belediyesi’nin Gelir Bütçesi 2023 yılında meydana gelecek değişiklikler ve yürürlükteki mevzuatlara göre tahakkuk edebilecek şekilde 55.433.000,00 TL olarak Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.

B) 2023 YILI GİDER BÜTÇESİ :

2023 yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırma cetvelinde de belirtildiği üzere;

02ÖZEL KALEM                                                             

01-Genel Kamu Hizmetleri                                1.885.000,00 TL

31YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      

01-Genel Kamu Hizmetleri                                   488.000,00 TL

32ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri        6.162.000,00 TL

34MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01-Genel Kamu Hizmetleri                                7.658.000,00 TL

04-Ekonomik İşler ve Hizmetler                       16.296.000,00 TL

39FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetler            22.944.000,00 TL

GENEL TOPLAM:                                            55.433.000,00 TL

Olup, 2023 yılı Gider Bütçesi de Gelir Bütçesine denk olarak toplam 55.433.000,00 TL olarak Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.

Diğer Cetveller :

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen cetveller doldurularak bütçeye eklenmiş olup, Belediye Personeli Giderleri toplamının Belediye Gelirleri toplamına oranının %13 olduğu Komisyonumuzca görülmüştür.
Görseller