2020/Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                              

S.N

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU

1

06.07.2020

14

(Gündem No: 1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince 2 adet encümen üye seçimi gizli oylama ile yapıldı. Meclis üyelerimizden Hüseyin ÇİMEN ve İlyas GÜREL encümen üyeliğine seçildiler.

2

06.07.2020

15

(Gündem No: 2)   5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’üncü Maddesi gereğince yapılan İhtisas Komisyonları seçimleri sonucunda;

İmar Komisyonu Üyeliği’ne; Mustafa GEBEŞ, Abdülkadir SUSAM, İlyas GÜREL, Recep ÇETİN, Seyit KAPICI

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği’ne; Sadrettin ESER, Hüseyin ÇİMEN, Selahattin ÖZÇELİK, Zeki BAYRAK oy birliği ile seçildiler.  

3

06.07.2020

16

(Gündem No:3) Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddeleri gereğince belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının aynen uygun bulunarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.   

4

06.07.2020

17

(Gündem No:4) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi hükmü uyarınca Belediye Başkanının meclise sunduğu “Güneysınır Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun” 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 Maddesinin (a) fıkrası gereğince yeterli görülmesine ve kabul edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5

06.07.2020

18

(Gündem No: 5) 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince, İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti seçimi gizli oylama ile yapıldı. Yapılan tasnif neticesinde;

Koruma Meclisi Asil Üyeliği’ne;Mustafa GENÇ (10 OY), Arif ELÇİÇEĞİ (10 OY),  Şaban ŞANVER (10 OY), İbrahim KOÇAK (10 OY), Ahmet YILDIZ (10 OY)seçildiler.

Koruma Meclisi Yedek Üyeliği’ne; Abdulkadir SUSAM (7 OY),Zekeriya BAYRAK (7 OY), Seyit KAPICI (7 OY), Selahattin ÖZÇELİK (7 OY),Hüseyin ÇİMEN (7 OY)  seçildiler.

Murakabe Heyeti Asil Üyeliği’ne;Tunahan AYTEKİN (10 OY), Ahmet BOLAT (10 OY), Tufan IŞIK (10 OY), Mahmut ÇAKIR (10 OY), Hasan ÇAKIR (10 OY)  seçildiler.

Murakabe Heyeti Yedek Üyeliği’ne; İlyas GÜREL (7 OY), Sadrettin ESER (7 OY),Mustafa GEBEŞ (7 OY), Recep ÇETİN (7 OY), Mehmet KOŞAR (7 OY)   seçildiler.

6

06.07.2020

19

(Gündem No:6) Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve birlik tüzüğünün kabulüne, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsile Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’in doğal üye, Belediye Meclis Üyesi; Mustafa GEBEŞ’in ise yedek üye olarak belirlenmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

7

06.07.2020

20

(Gündem No: 7) 01.11.2017 tarih ve 28 sayılı meclis kararımız ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne “Kapalı Pazar Yeri” yapılmak üzere 25 yıllığına tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait tapunun; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Bağlar Mevki, N29A25A3B Pafta, 267 Ada, 22 Parsel No’lu, 2.040,49 m2 yüzölçüme sahip arsa vasıflı taşınmazın tahsisine ihtiyaç duyulmadığından, 5393 Sayılı Kanunun 18/e fıkrası hükmü gereğince tahsisin iptal edilmesine ve kaldırılmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

8

06.07.2020

21

(Gündem No:8) Belediyemize ait tapunun; Konya İli,Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 257 Ada, 7 No’lu Parsel üzerinde bulunan Güneysınır Kültür Merkezimizdeki, 208 m2 miktarındaki salonun;“Kütüphane”  olarak kullanılmak üzere,5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 (h) ve 18 (e) maddeleri gereğince T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına 15 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve tahsis ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

9

06.07.2020

22

(Gündem No:9) Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek nitelikte olan tapunun; Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Bağlar Mevkii, 6545 Parsel No’lu taşınmaz ile  Karasınır Mahallesi,Köseler Mevkii, 261 Ada, 1 Parsel No'lu taşınmazda bulunan hisselerin; satışı yapıldığı ve bedeli de belediyemizce uygun bulunduğu takdirde belediye yatırımlarımızda kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

10

06.07.2020

23

(Gündem No:10) 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19)Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1/ç maddesi gereğince; Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmemesine, meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Görseller