2020/Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları

  • Meclis Karar
  • 100 kez Okundu
  • İndir


 T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

  

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                              

S.N

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU

1

06.01.2020

1

(Gündem No: 1) Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince Belediyemizce 2020 mali yılında yapılacak hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

2

06.01.2020

2

(Gündem No:2)  İmar Komisyonun uygun görüşü ve Karagüney Mahalle halkımızın isteği doğrultusunda; ilçemize bağlı “Karagüney Mahallesinin” isminin, mahallenin eski ismi olan “Ağras Mahallesi” olarak değiştirilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 9 ve 18. Maddesinin (n)bendi uyarınca meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2020

3

(Gündem No: 3)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için 3 kişilik Denetim Komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, gizli oylama ile yapılan Denetim Komisyonu seçimleri sonucunda; Meclis üyelerinden Mustafa GEBEŞ,Sadrettin ESER ve Zekeriya BAYRAK  Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

 

06.01.2020

4

(Gündem No: 4)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 100,00-TL, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 200,00-TL günlük ödeme yapılmasına,Denetim komisyonu toplantılarında denetim komisyonu çalışmaları süresi içerisinde, kamu kurum ve kuruluş personeli 1 kişi, kamu personeli dışından uzman 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişinin, 10 gün süreyi geçmemek üzere ihtiyaç duyulduğu takdirde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2020

5

(Gündem No: 5)  Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince; “Kısmı Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 1 adet “Mühendis” çalıştırılmasına ve 1.750,00-TL net aylık ücret ödenmesine, “Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 2 adet Tekniker ve 1 adet Mühendis çalıştırılmasına ve sözleşmeli tekniker personelin her birine 2.324,70-TL, sözleşmeli mühendis personele 3.000,00-TL net aylık ücret ödenmesine, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi

 

06.01.2020

6

(Gündem No: 6)  4688 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı yasaya tabi devlet memurları ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmelilere sosyal yardım yapılmasına, yapılacak yardımın miktarının belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına, Sosyal Denge Tazminatı ve toplu sözleşme metni imzalamaya Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’e yetki verilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

06.01.2020

-

(Gündem No: 7)  Fen İşleri Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızda; Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallerimizde N29A25A2B, N29A25B1A, N29A20C4D, N29A20C4C, N29A25A2D, N29A25A2C, N29A25B1D,N29A25A3B, N29A25B4A ve N29A25B4D imar paftalarında revizyon yapılması talebi incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere İmar Komisyonumuza oy birliği ile havale edildi. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../01/2020 tarihinde ilan olunur.

Görseller