2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar ÖzetleriT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.N

KARAR

TARİHİ

KARAR

NO

KARARIN KONUSU

1

04.01.2021

1

(Gündem No: 1) Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince Belediyemizce 2021 mali yılında yapılacak hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

2

04.01.2021

2

(Gündem No:2)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için 3 kişilik Denetim Komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, gizli oylama ile yapılan Denetim Komisyonu seçimleri sonucunda; Meclis üyelerinden Mustafa GEBEŞ, Sadrettin ESER ve Zekeriya BAYRAK Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

3

04.01.2021

3

(Gündem No: 3)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 100,00-TL, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 200,00-TLgünlük ödeme yapılmasına, Denetim komisyonu toplantılarında denetim komisyonu çalışmaları süresi içerisinde, kamu kurum ve kuruluş personeli 1 kişi, kamu personeli dışından uzman1 kişi olmak üzere toplam 2 kişinin, 10 gün süreyi geçmemek üzere ihtiyaç duyulduğu takdirde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

4

04.01.2021

4

(Gündem No: 4)  Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince; “Kısmı Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 1 adet“Mühendis” çalıştırılmasınave 2.000,00-TL net aylık ücretödenmesine, “Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 2 adet Tekniker ve 1 adet Mühendis çalıştırılmasına ve sözleşmeli tekniker personelin her birine2.825,90-TL,sözleşmeli mühendis personele 3.300,00-TL net aylık ücret ödenmesine,Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5

04.01.2021

5

(Gündem No: 5)  Norm Kadro Yönetmeliğine göre  (C–2) grubunda yer alan Belediyemizin 56 adet Memur kadrosu dikkate alınarak, mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere 2021 mali yılı içinde 11 x 5 ay 29 gün Adam/Ay sayısı kadar geçici işçi istihdam edilmesine ve buna ilişkin hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin 11 x 5 ay 29 gün Adam/Ay olarak vize edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

6

04.01.2021

6

(Gündem No: 6)  Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek nitelikte olan tapunun;Güneysınır İlçesi, Güneybağ Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 34 Pafta, (7930 – 8143 – 7940 – 8144) Parsel No’lu  toplam 4 adet arsa vasıflı taşınmazın; belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya, satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

7

04.01.2021

7

(Gündem No: 7)  İlçemiz Güneybağ Mahallemizde N29A25C1D ve  N29A25C1C imar paftalarında 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebi konusunun incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis İmar Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

8

04.01.2021

8

(Gündem No: 8)  Konya Kadastro Müdürlüğünün talebine istinaden 01.11.2018 tarih ve 33 sayılı meclis kararımız ile mahallelerimizde tespit ettiğimiz bilirkişilerin bazılarının ölmesi bazılarının ise sabıka kaydının olması nedeniyle yerlerine ek bilirkişi seçimleri oy birliği ile yapıldı.


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../01/2021 tarihinde ilan olunur.

 

Görseller