2021 / Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı KararlarıT.C. 

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

2021 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİKARAR NOKARAR ÖZETİ
104.10.202136

(Gündem No: 1) İmar Komisyonun uygun görüşü doğrultusunda; Güneysınır İlçesi, Bardas Mahallesi, 0 Ada, 7452 No’lu parselin bulunduğu alana isabet eden 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları değişikliklerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (c) bendi uyarınca kabulüne ve Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

204.10.2021
37(Gündem No: 2) Belediyemizin 2022 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyonunun olumlu görüşü doğrultusunda 2022 yılı bütçe kararnamesi ve 2022 yılı gelir ve gider bütçesi fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri itibarıyla madde madde oylanarak her bir maddesi herhangi bir değişiklik yapılmadan meclise geldiği şekli ile aynen oy birliği ile kabul edildi.
304.10.2021
38
(Gündem No: 3) Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olmasının kabulüne, Belediye Başkanının doğal üye olacağından Belediye Meclis Üyelerinden; Mustafa GEBEŞ’in ve Sadrettin ESER’in asil üye olarak ve İlyas GÜREL’in Yedek üye olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince oy birliği ile karar verildi.
404.10.2021
39
(Gündem No: 4) Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebine istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kurukavak Mahallesi, Mezarönü Mevkii,172 Ada,  1 Parsel No’lu, 798,47 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın;içerisinde bulunan su kuyusunun mahalle halkının içme suyu ihtiyacının giderilmesinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmesine, meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
504.10.2021
40
(Gündem No: 5) Mülkiyeti Veysel CANDAN’a ait olan tapunun; Güneysınır İlçesi,Örenboyalı Mahallesi,  Köyiçi Mevkii, 164 Ada, 2 No’lu Parselde bulunan, 501,4 m2 yüzölçüme sahip kerpiç ev ve bahçesinin tamamının "Cami evi" olarak kullanılmak üzere bedelsiz şartlı bağış olarak Güneysınır Belediyesi’ne kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/i  ve 18/g maddeleri uyarınca meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
604.10.2021
41
(Gündem No: 6) İlçemiz Güneybağ Mahallesi, 6846  parselle ilgili imar plan değişikliği talebinin incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis İmar Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
704.10.2021
42
(Gündem No: 7) Belediyemizin mahalli müşterek nitelikte hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılabilecek nitelikte olan tapunun; Güneysınır İlçesi,Güneybağ Mahallesi, Alaçça Mevkii, 8591 Parsel No’lu, 1.895,23 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın; belediye yatırımlarımızda kullanılmak üzere belediyemize satın alınmasına, mal sahipleriyle pazarlık ve protokol yapmaya,satış bedelini peşin veya taksitlendirerek ödemeye, tapu tescil iş ve işlemlerini yapmaya Belediyemiz adına Belediye Başkanına yetki verilmesine,5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine istinaden meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../10/2021 tarihinde ilan olunur.

  Görseller