2022/Ocak olağan meclis toplantısı kararlarıGÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
103.01.202201(Gündem No: 1) Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; Belediyemizce 2022 mali yılında yapılacak hizmet karşılığı tahsil edilecek ücret tarifeleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
203.01.2022
02(Gündem No: 2)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için 3 kişilik Denetim Komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, gizli oylama ile yapılan Denetim Komisyonu seçimleri sonucunda; Meclis üyelerinden Mustafa GEBEŞ, Sadrettin ESER ve Zekeriya BAYRAK Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.
303.01.2022
03(Gündem No: 3)  5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 150,00-TL, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 300,00-TL günlük ödeme yapılmasına, Denetim komisyonu toplantılarında denetim komisyonu çalışmaları süresi içerisinde, kamu kurum ve kuruluş personeli 1 kişi, kamu personeli dışından uzman 1 kişi olmak üzere toplam 2 kişinin, 10 gün süreyi geçmemek üzere ihtiyaç duyulduğu takdirde çalıştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
403.01.2022
04(Gündem No: 4)  Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince; “Kısmı Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 1 adet “Mühendis” çalıştırılmasına ve 2.250,00-TL net aylık ücret ödenmesine, “Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmeli” 2 adet Tekniker ve 1 adet Mühendis çalıştırılmasına ve sözleşmeli tekniker personelin her birine 4.253,40-TL, sözleşmeli mühendis personele 4.253,40-TL net aylık ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
503.01.2022
05(Gündem No: 5)  Norm Kadro Yönetmeliğine göre  (C–2) grubunda yer alan Belediyemizin 56 adet Memur kadrosu dikkate alınarak, mevsimlik işlerde çalıştırılmak üzere 2022 mali yılı içinde 11 x 5 ay 29 gün Adam/Ay sayısı kadar geçici işçi istihdam edilmesine ve buna ilişkin hazırlanan Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin 11 x 5 ay 29 gün Adam/Ay olarak vize edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
603.01.2022
06(Gündem No: 6)  Görevlerinin niteliği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve şartlarına bağlı olmaksızın belediyemiz zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) aylık 550,00-TL (Beşyüzelli -TL) maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
703.01.2022
07(Gündem No: 7)  5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi uyarınca meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında huzur hakkı ödenmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../01/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller