2022/Mayıs ayı olağan meclis toplantısı kararlarıT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
106.05.202215(Gündem No: 1) Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. maddeleri gereğince Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının aynen uygun bulunarak kabulüne meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
206.05.202216(Gündem No: 2) 400 kW Kurulu Gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yapım işi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanılmasına ve krediye konu işlerle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ahmet DEMİR’in yetkilendirilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
306.05.202217

(Gündem No: 3) İlçemiz Karasınır Mahallesi, 327 ada, 8 parselde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgili parselin Güneş Enerji Santrali (GES) Alanı olarak imar planının yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınmasına yönelik teklifin İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, ....../05/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller