2022/Temmuz ayı olağan meclis toplantısı kararlarıT.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

 2022 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİMİNE AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

S.NKARAR TARİHİ

KARAR NO

KARARIN KONUSU
104.07.202220(Gündem No: 1) İmar Komisyonu raporu doğrultusunda; Konya İli, Güneysınır İlçesi,  Karasınır Mahallesi, 329 Ada, 28 No’lu Parselde Belediyemizce kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgili parselin “Yenilebilir Enerji Kaynakları Alanı” olarak imar planının yapılmasına ve buna yönelik olarak ilgili Bakanlıkça kamu yararı kararı alınmasına meclisimizce oy birliği karar verildi. 
204.07.202221(Gündem No: 2) TEİAŞ’ın 154 kV Güneysınır - Mavi HES Enerji İletim Hattının güzergahına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait parsellerin kamulaştırmasının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine istinaden Belediyemizce muvafakat edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
304.07.202222(Gündem No: 3) Belediye ücret tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün talebinin incelenerek rapor halinde meclisimize sunulmak üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 07/07/2022 tarihinde ilan olunur.

Görseller