10.09.2021 tarih ve 2021/4 Sayılı Meclis İmar Komisyonu Raporu

  • Meclis Komisyon Karar
  • 15 kez Okundu
  • İndir


T.C.

GÜNEYSINIR BELEDİYE MECLİSİ

İMAR KOMİSYONU

RAPORU

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

Rapor Tarihi : 10/09/2021

Rapor No       : 2021/4

 

TALEP          : Fen İşleri Müdürlüğü'nün 24/08/2021 tarihinde Güneysınır Belediye Meclisine havale olunan 24.08.2021 tarih ve 663 sayılı yazısında; "Nazmi OKUR'un 12.08.2021 tarihli dilekçesinde İlçemiz Bardas Mahallesi, 7452 nolu taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebinde bulunmuştur. İmar Plan değişikliği talebinin Meclis gündemine alınarak karara bağlanmasını olurlarınıza arz ederim."Şeklindeki talebi değerlendirilmek üzere 06/09/2021 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilmiştir.          

 

KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ :

Komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  Konya İli, Güneysınır İlçesi,Bardas Mahallesi, 0 Ada, 7452 no’lu parselin bulunduğu alan onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planında  Akaryakıt-LPG ve Servis İstasyonu olarak planlanmıştır, fakat herhangi bir yapılaşma nizamı verilmemiştir. Alanda sadece yoldan 10 metre, komşulardan 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olup başka herhangi bir yapılaşma kararı bulunmamaktadır. Plan üzerinde yapılaşma nizamının belirtilmesi talep edilmektedir.

7452 Parsel sınırlarında yapılacak Uygulama  İmar  Plan  değişikliği ile mevcut imar adası sınırları,yapı yaklaşma mesafeleri ve kullanım kararları korunarak  E=0,30  Yençok=6,50m yapılaşma nizamı  ilavesi yapılması ve  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre gösterim şeklinin değiştirilmesi  komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

İş bu rapor Meclise sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır. Meclise arz olunur.

 

MECLİS İMAR  KOMİSYONU

 

 

Mustafa GEBEŞ

Abdülkadir SUSAM

İlyas GÜREL

Recep ÇETİN

Seyit KAPICI

Komisyon Başkanı

Kom. Başkan Vekili

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

Komisyon Üyesi

 

Görseller